• آدرس ایمیل :
  •  
  • کلمه عبور :
  •  

دانلود مقاله ISI

سه شنبه 4 آبان 1395 5004 بازدید کننده گروه دسته بندی نشده

روش چهارم: دسترسي به مقاله علمی از طريق عنوان در صورتي كه قادر به يافتن شناسه DOI مقاله علمی مورد درخواست خود نيستيد، مي توانيد با ورود به صفحه "دسترسي به مقاله علمی از طريق عنوان"، عنوان مقاله علمی و نام خانوادگي نويسنده اول را در كادرهاي مربوطه قرار داده و روی دکمه درخواست مقاله کلیک نمایید. لازم به ذكر است كه برخي از مقالات داراي نسخه الكترونيكي نبوده و بنابراين درخواست و دانلود اين قبيل مقالات ميسر نبوده و با پيام "اين مقاله علمی به نسخه الكترونيكي تبديل نشده است" مواجه خواهيد شد.روش چهارم: دسترسي به مقاله علمی از طريق عنوان
در صورتي كه قادر به يافتن شناسه DOI مقاله علمی مورد درخواست خود نيستيد، مي توانيد با ورود به صفحه "دسترسي به مقاله علمی از طريق عنوان"، عنوان مقاله علمی و نام خانوادگي نويسنده اول را در كادرهاي مربوطه قرار داده و روی دکمه درخواست مقاله کلیک نمایید. لازم به ذكر است كه برخي از مقالات داراي نسخه الكترونيكي نبوده و بنابراين درخواست و دانلود اين قبيل مقالات ميسر نبوده و با پيام "اين مقاله علمی به نسخه الكترونيكي تبديل نشده است" مواجه خواهيد شد.

 


دانلود مقاله ISIنوین لیب10/25/2016 روش چهارم: دسترسي به مقاله علمی از طريق عنوان در صورتي كه قادر به يافتن شناسه DOI مقاله علمی مورد د ... روش چهارم: دسترسي به مقاله علمی از طريق عنوان در صورتي كه قادر به يافتن شناسه DOI مقاله علمی مورد درخواست خود نيستيد، مي توانيد با ورود به صفحه "دسترسي به مقاله علمی از طريق عنوان"، عنوان مقاله علمی و نام خانوادگي نويسنده اول را در كادرهاي مربوطه قرار داده و روی دکمه درخواست مقاله کلیک نمایید. لازم به ذكر است كه برخي از مقالات داراي نسخه الكترونيكي نبوده و بنابراين درخواست و دانلود اين قبيل مقالات ميسر نبوده و با پيام "اين مقاله علمی به نسخه الكترونيكي تبديل نشده است" مواجه خواهيد شد. 5.0